سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد و پاداش

2-9-1- تعریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد شامل سنجش منظم عملکرد، مانند بازخور می باشد، به نحوی که موجب اصلاح و بهبود شغل می گردد. به بیانی دیگر ارزیابی عملکرد به فرآیند منظم سنجش عملکرد و فراهم کردن بازخور، اطلاق می گردد. (شرمرهورن و همکاران،1378؛135)

ارزیابی و رشد دو جنبه کلی ارزیابی عملکرد به شمار می طریقه. ارزیابی فرصت می دهد تا کارکنان از جایگاه خود، در مقایسه با اهداف و استاندارد، اطلاع حاصل کنند. رشد، باعث می گردد که اجرای تصمیمات در ارتباط با برنامه ریزی، برای متعهد کردن کارکنان به آموزش پیشرفت مستمر، تسهیل شوند. (همان؛154)

2-9-2- خطاهای ارزیابی عملکرد

خطاهای اندازه گیری، ویژگیهای قابل اتکا بودن و قابل اعتبار بودن ارزیابی عملکرد را مورد تهدید قرار می دهند. 5 خطای معمول عبارتند از: هاله ای (امتیاز مشترک برای معیارهای مختلف قائل شدن)، نرمش/ سختگیری (ارزیاب به همه امتیازات بالا یا پایین بدهد)، گرایش به مرکز (ارزیاب همه را بصورت متوسط ارزیابی کند)، خطای وقایع اخیر (اتفاقات اخیر بیش از اتفاقات گذشته در امتیاز تاثیر بگذارد) و تعصبات شخصی (تعصبات ویژه نژادی در امتیاز دادن اثر بگذارد). (همان؛155)

2-9-3- روشهای ارزیابی عملکرد

روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد، هر یک با نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود، هست. 6 روش متدوال ارزیابی مشاغل عبارتند از: رتبه بندی (هر فرد بر اساس یک معیار، رتبه بندی می گردد)، مقایسه زوجی (هر فرد مستقیما با فرد دیگر مقایسه می گردد)، توزیع اجباری (گروههایی از افراد تعیین می شوند و ارزیابی برای تعیین گروه هر فرد انجام می گیرد)، مقیاس امتیازبندی عددی (هر فرد امتیازی بر اساس هر معیار می گیرد)، رویدادهای مهم روزانه (رویدادهایی که موجب توفیق یا شکست شغلی می شوند، ثبت می گردد) و مقیاس درجه بندی رفتاری (رفتارهایی که موجب موفقیت عملکرد نسبی می گردد، تعیین می گردد) (همان؛155)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی اینکه روش کنونی پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو اثربخش هست یا خیر؟ و مقایسه بین نظرات مدیران و کارکنان در این مورد
  • تعیین عواملی که برای اثربخش شدن پرداخت پاداش بایستی بیشتر به آنها توجه گردد از دیدگاه کارکنان و مدیران شرکت پارس خودرو بصورت جداگانه
  • اولویت بندی میان ملاکهای اثربخشی پرداخت پاداش از دیدگاه کارکنان و مدیران شرکت پارس خودرو بصورت جداگانه