سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه‌های فرآیندی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه‌های فرآیندی راهبردهای پویاتری ارائه می‌دهند. آنها کوشش دارند ادراکی از تفکر و فرآیند شناختی فراهم نمایند که در درون ذهن انسانها شکل می‌گیرد و در رفتارها تأثیر می کند.(شرمرهورن و همکاران،  1378؛97).

نظریه‌های فرآیندی می‌کوشند تا چگونگی کنش– واکنش و تأثیرگذاری عوامل شخصی (نظریه‌های محتوایی) بر یکدیگر به مقصود پدید آوردن انواع معینی از رفتار را توصیف و تحلیل کنند. (اندرسون و کیپریانو، 1377؛128) . بجای تاکید و توجه بر محتوای نیازها و قدرتی که آنها در تشدید رفتار فرد دارند، در نظریه‌های فرآیندی[1] نیازها به صورت یک عامل به حساب می‌آیند که فرد به هنگام تصمیم‌گیری، در ارتباط با شیوه رفتار، آن را مدنظر قرار می‌دهد. عوامل دیگر عبارتند از توانائیهای فردی، پنداشتی که وی از تأثیر خود در سازمان دارد (پنداشت از تأثیر)، یعنی شناخت رفتارهایی که برای دستیابی به عملکردی عالی لازم می باشد و نیز انتظارات وی از نتایج حاصل از چنان رفتار یا رفتارهایی. برای مثال، اگر کسی در خود احساس شدید به پیشرفت و کسب موفقیت کند، انتظار دارد که پس از انجام یا تکمیل یک طرح مشکل در زمان معین، به پاداشی مناسب برسد؛ این جایزه یا پاداش فرد را تحریک می کند که رفتار خاصی در پیش گیرد. مهمترین نظریه های فرآیندی عبارتند از: تئوری انتظار، تئوری برابری و تئوری مبتنی بر تعیین هدف. (استونر و فریمن،1375؛945-946).

[1].Processual Theories

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی اینکه روش کنونی پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو اثربخش هست یا خیر؟ و مقایسه بین نظرات مدیران و کارکنان در این مورد
  • تعیین عواملی که برای اثربخش شدن پرداخت پاداش بایستی بیشتر به آنها توجه گردد از دیدگاه کارکنان و مدیران شرکت پارس خودرو بصورت جداگانه
  • اولویت بندی میان ملاکهای اثربخشی پرداخت پاداش از دیدگاه کارکنان و مدیران شرکت پارس خودرو بصورت جداگانه